Algemene voorwaarden

Ondernemingsgegevens

Gifts and Prints
Steenweg Op Aalst 55
1745 Opwijk
België

info@giftsandprints.be
0477/64.26.70

BTW.nr: BE 0744.873.688

 

Artikel 1: Algemene bepalingen

De e-commerce website van Gifts and Prints, een eenmanszaak met maatschappelijke zetel te Steenweg Op Aalst 55 1745 Opwijk , BTW BE0744.873.688 biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit zijn webwinkel online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Gifts and Prints moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door de zaakvoerder aanvaard zijn.

 

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.
Wens je een door ons zelf ontworpen bestand dan rekenen wij €38/uur aan.

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

 

Artikel 3: Aanbod

Het aanbod van Gifts and Prints bevat een zo volledig en nauwkeurig mogelijke omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het product mogelijk te maken.

Alle afbeeldingen, foto’s, tekeningen, gegevens betreffende gewicht, afmeting, kleur, afbeeldingen van etiketten, … op de website van Gifts and Prints gelden evenwel slechts bij benadering, zijn indicatief en niet bindend. Kleuren kunnen in bepaalde mate afwijken van de werkelijkheid. Eventuele afwijkingen kunnen geen aanleiding geven tot schadevergoeding of verbreking van de overeenkomst.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen via info@giftsandprints.be

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Gifts and Prints. Gifts and Prints kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

 

Artikel 4: Online aankopen

 • product bekijken
 • opties kiezen (maat, kleur, …)
 • in winkelmand plaatsen
 • winkelmand bekijken
 • gegevens invullen (naam, adres, …)
 • betaalmogelijkheid kiezen
 • betalen

 

De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:

 • Bankcontact
 • KBC/CBC Payment Button
 • Belfius Direct Net
 • Paypal
 • iDEAL
 • via overschrijving op rekeningnummer BE40 1431 2056 6363

 

Gifts and Prints is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

 


Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

– De levering vindt ten vroegste plaats na ontvangst van de volledige betaling.
– De bestelde producten worden geleverd binnen de termijn zoals aangegeven bij de bestelling. De aangegeven leveringstermijnen zijn indicatief.
– De producten worden geleverd op het door de klant tijdens de bestelling aangegeven adres. Foutief doorgegeven adressen zijn de uitsluitende verantwoordelijkheid van de klant en kunnen aanleiding geven tot extra kosten.
– Tenzij anders vermeld, worden leveringen uitgevoerd door DPD en kunnen deze gebeuren aan huis of in één van de pickup parcelshops.
– Gifts and Prints is niet verantwoordelijk voor laattijdige levering of niet-levering door haar logistieke partner.

 

Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in België en Nederland.

De levering gebeurt door DPD. Elk pakket kan je volgen via track & trace en wordt afgeleverd met ontvangstbewijs. Bovendien krijgt de ontvanger een tijdsvenster van 1 uur voor de levering. Zo weet hij precies wanneer het pakket aankomt en hoeft hij niet te wachten tot de chauffeur aanbelt.

Kosten België :  Thuislevering €6,5

Kosten Nederland: Thuislevering €11

Je bestelling is altijd verzekerd voor de waarde van de verzonden goederen.

Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen opgestuurd  binnen 1 a 2 werkdagen na ontvangst van de bestelling.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan Gifts and Prints.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door de […] was geboden.

 

Artikel 6:  Op maat gemaakte producten

Bestellingen van op maat gemaakte producten kunnen enkel geannuleerd worden indien Gifts and Prints nog geen aanvang heeft genomen met het maken van de producten.

Producten die specifiek op maat van de klant gemaakt worden, kunnen niet worden geruild of teruggenomen door Gifts and Prints. Voor specifiek op maat gemaakte producten geldt het herroepingsrecht zoals opgenomen in artikel 7 van deze algemene voorwaarden niet.

 

Artikel 7: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Gifts and Prints.

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Gifts and Prints te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

 

Artikel 8: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Gifts and Prints.
De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.
De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag  van de sluiting van de overeenkomst waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant Gifts and Prints, Steenweg Op Aalst 55, 0477/64.26.70, info@giftsandprints.be via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht. Dit formulier kan gevonden worden op de link ‘herroepingsrecht’ onderaan de website. Om de

herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

“De Klant kan het modelformulier voor herroeping of een andere duidelijk geformuleerde verklaring ook elektronisch invullen en opsturen via onze website www.giftsandprints.be. Als de Klant van deze mogelijkheid gebruik maakt zullen wij de Klant onverwijld op een duurzame gegevensdrager (bv. per e-mail) een ontvangstbevestiging van zijn herroeping sturen”.

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

 

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Gifts and Prints heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Gifts and Prints, Steenweg Op Aalst 55, 1745 Opwijk België. De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

 

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant.
De kosten worden geraamd op een maximum van ongeveer 10EURO voor verzending vanuit België.

De Klant wordt verzocht de artikelen terug te sturen in hun oorspronkelijke staat en verpakking, met alle erbij geleverde accessoires, en gebruiksaanwijzingen. Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Gifts and Prints zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Alle teruggestuurde artikelen worden aandachtig onderzocht. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het artikel slechts mag inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. Teruggestuurde artikelen mogen gepast worden, maar mogen niet gebruikt zijn. Wanneer een artikel een waardevermindering is ondergaan door het gebruik van de Klant zal dit ten laste van de Klant in rekening worden gebracht.

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal Gifts and Prints alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Gifts and Prints op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan Gifts and Prints wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door Gifts and Prints geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

Gifts and Prints betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Als goederen uit hun verpakking zijn gehaald en bijvoorbeeld gebruikt zijn, is terugzenden niet meer mogelijk.

 

Artikel 9: Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met de Gifts and Prints klantendienst en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan Gifts and Prints.

Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant Gifts and Prints zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

 

Artikel 10: Klantendienst

De klantendienst van Gifts and Prints is bereikbaar op het telefoonnummer +32477/64.26.70, via e-mail op info@giftsandprints.be of per post op het volgende adres Steenweg Op Aalst 55, 1745 Opwijk. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

 

Artikel 11: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Gifts and Prints beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.

Onverminderd het voorgaande behoudt Gifts and Prints zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

 

Artikel 12: Privacy

De verantwoordelijke voor de verwerking, Gifts and Prints respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden:  de uitvoering van de afgesloten overeenkomst, het verwerken van de bestelling.

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Gifts and Prints, Steenweg Op Aalst 55 1745 Opwijk, info@giftsandprints.be, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot Gifts and Prints, Steenweg Op Aalst 55 1745 Opwijk, info@giftsandprints.be

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Gifts and Prints heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

Gifts and Prints houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.

 

Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op info@giftsandprints.be

 

Artikel 13: Gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

Wij maken gebruik van volgende type cookies:

Geanonimiseerde analytische cookies: deze zorgen ervoor dat iedere keer wanneer je een

website bezoekt er een anonieme cookie wordt gegenereerd. Deze cookies weten of je de site

al eerder bezocht hebt of niet. Alleen bij het eerste bezoek, wordt er een cookie aangemaakt,

bij volgende bezoeken wordt er gebruik gemaakt van de reeds bestaande cookie. Deze cookie

dient enkel voor statistische doeleinden. Zo kunnen daarmee de volgende data verzameld

worden:

 

– het aantal unieke bezoekers

– hoe vaak gebruikers de site bezoeken

– welke pagina’s gebruikers bekijken

– hoelang gebruikers een bepaalde pagina bekijken

– bij welke pagina bezoekers de site verlaten

 

_ga:

Deze cookie wordt gezet door Google Analytics. De cookie wordt gebruikt om data te

verzamelen over het aantal bezoekers, duur van het bezoek, effectiviteit van een eventuele

campagne en algemeen gebruik van de website om een analytisch rapport te kunnen opmaken.

De cookie bewaart deze informatie anoniem en kent een willekeurig nummer toe om unieke

bezoekers te identificeren.

 

_gid:

Deze cookie wordt gezet door Google Analytics. De cookie wordt gebruikt om informatie op

te slaan over hoe bezoekers een website gebruiken en helpt bij het maken van een

analyserapport over hoe het met de website gaat. De verzamelde gegevens, waaronder het

aantal bezoekers, de bron waar ze vandaan komen en de pagina’s die ze bezoeken, worden

anoniem bijgehouden.

 

Site improvement cookies: Dienen om de werking van de website te verbeteren.

 

_gat:

Deze cookies worden door Google Universal Analytics gezet om de verzameling van

gegevens op sites met veel verkeer te beperken.

 

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd.  Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

 

Artikel 14: Aantasting geldigheid – niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Gifts and Prints om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

 

Artikel 15: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Gifts and Prints. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

 

Artikel 16: Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

 

Artikel 17: Toepasselijk recht – Geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.

De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (https://ec.europa.eu/consumers/odr/).

 

Bijlage 1: Modelformulier voor herroeping

 

Beste Klant, dit formulier moet u alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen.

 

Aan: Gifts and Prints

Steenweg Op Aalst 55

1745 Opwijk.

info@giftsandprints.

 

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):

 

Besteld op (*)/Ontvangen op (*):

 

Naam/Namen consument(en) :

Adres consument(en) :

 

Handtekening van consument(en)

Datum :

 

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.